Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Alt + = Invoeren van de formule =SOM()
Tab Snel invoeren van formules en parameters
Ctrl + Spatiebalk Huidige kolom selecteren
Shift + Spatiebalk Huidige rij selecteren
Ctrl + A of Ctrl + Shift + Spatiebalk Vanaf de huidige cel, alle aaneengesloten cellen met inhoud selecteren. Herhaal de sneltoets om de selectie verder uit te breiden
Ctrl + L Een tabel maken
Ctrl + ' Inhoud bovenliggende cel kopiëren naar de huidige cel
Ctrl + D Celinhoud en opmaak van de bovenste cel in een celbereik toepassen op de overige cellen
F4 Herhaal de laatste opmaak of kopie


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuwe werkmap
Ctrl + O Werkmap openen
Ctrl + W of Ctrl + F4 Werkmap sluiten
Ctrl + S Werkmap opslaan
F12 Werkmap opslaan onder een andere naam
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + C + C Office klembord weergeven
Ctrl + V Plakken
Ctrl + X Knippen
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren
Delete Celinhoud verwijderen
Ctrl + F of Shift + F5 Zoeken
Ctrl + H Zoeken en vervangen
F1 Help weergeven
Alt + F1 Een ingesloten grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik
Alt + Shift + F1 Nieuw werkblad invoegen
Shift + F4 Laatst uitgevoerde zoekactie herhalen
Shift + F10 Snelmenu openen
Alt + Shift + F10 Foutcontrole opties weergegeven
Ctrl + G of F5 Dialoogvenster Ga naar weergeven
Ctrl + F5 Het werkmapvenster terugzetten naar Vorig formaat
F6 en Shift + F6 Schakelen tussen de deelvensters van de werkruimte
Ctrl + F6 en Ctrl + Shift + F6 De volgende of vorige werkmap vooraan schikken
F7 De spelling controleren binnen het werkblad of celbereik
Ctrl + F7 Werkmapvenster verplaatsen inschakelen bij niet gemaximaliseerd venster. Gebruik de Pijltoetsen om te verplaatsen en Enter om de nieuwe positie vast te leggen
Ctrl + F8 Werkmapvenster schalen inschakelen bij niet gemaximaliseerd venster. Gebruik de Pijltoetsen om te schalen en Enter om de nieuwe grootte vast te leggen
Ctrl + F9 Werkmapvenster minimaliseren
Ctrl + F10 Het geselecteerde werkmapvenster maximaliseren of herstellen
Shift + F11 Een nieuw werkblad invoegen
Esc Annuleren. Denk hierbij aan het annuleren van celinvoer of het sluiten van een menu, dialoogvenster, bericht of de weergave Volledig scherm
Ctrl + Tab en Ctrl + Shift + Tab Volgend tabblad of Vorig tabblad vooraan schikken in een dialoogvenster
Ctrl + 9 Geselecteerde rijen verbergen
Ctrl + 0 Geselecteerde kolommen verbergen
Ctrl + Shift + ( en Ctrl + Shift + ) Verborgen rijen of kolommen binnen een selectie weergeven
Ctrl + 1 Dialoogvenster Celeigenschappen weergeven
Ctrl + Shift + O Selecteer alle cellen die opmerkingen bevatten
Ctrl + T Schakelen tussen standaardweergave en formuleweergave
Alt + F4 Programma afsluiten


Het lint

Sneltoets Handeling
Alt of F10 Het huidige tabblad activeren en de sneltoetsen weergeven
Alt + Q Zoekvak Uitleg activeren
Alt + B De pagina Bestand openen
Alt + R Tabblad Start vooraan schikken
Alt + N Tabblad Invoegen vooraan schikken
Alt + P Tabblad Pagina-indeling vooraan schikken
Alt + M Tabblad Formules vooraan schikken
Alt + E Tabblad Gegevens vooraan schikken
Alt + C Tabblad Controleren vooraan schikken
Alt + V Tabblad Beeld vooraan schikken
Tab of Shift + Tab of Pijltoetsen Met de focus op het lint, opdrachten op het lint doorlopen
Spatiebalk of Enter Geselecteerde opdracht activeren
Pijltoets omlaag Lijst van de geselecteerde opdracht openen
Alt + Pijltoets omlaag Het vervolgkeuzemenu van de geselecteerde knop openen
Ctrl + F1 Tabbladen weergeven en verbergen


Navigatie

Sneltoets Handeling
Shift + Tab Verplaatsen naar de vorige cel
Tab Verplaatsen naar de volgende cel
Pijltoetsen Verplaatsen per cel
Ctrl + Pijltoetsen Verplaatsen naar de eerste cel of laatste cel in een gegevensbereik
Ctrl + End Verplaatsen naar de laatste cel met inhoud
Scroll Lock Verplaatsen celaanwijzer vergrendelen en ontgrendelen
Ctrl + Home Verplaatsen naar de eerste cel
PageDown en PageUp Omlaag en omhoog verplaatsen per scherm
Ctrl + PageDown en Ctrl + PageUp Het volgende of vorige werkblad vooraan schikken
Alt + PageDown en Alt + PageUp Naar rechts en links verplaatsen per scherm
End Eindmodus inschakelen of uitschakelen. Gebruik de pijltoetsen om te verplaatsen naar de eerstvolgende cel met inhoud of de laatste cel
Scroll-Lock Celaanwijzer vergrendelen of ontgrendelen
Home Verplaatsen naar de eerste cel in de huidige rij. Bij Scroll-lock, verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek


Celopmaak

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + F of Ctrl + Shift + P Dialoogvenster Cellen opmaken weergeven
F2 Huidige cel bewerken
Shift + F2 Een opmerking toevoegen of bewerken
Ctrl + Shift + = Dialoogvenster Invoegen kolommen en rijen weergeven
Ctrl + - Dialoogvenster Verwijderen kolommen en rijen weergeven
Ctrl + Alt + V Dialoogvenster Plakken speciaal weergeven
Ctrl + Shift + : De huidige tijd invoeren
Ctrl + ; De huidige datum invoeren
Ctrl + D Celinhoud en opmaak van de bovenste cel in een celbereik toepassen op de overige cellen
Ctrl + R Celinhoud en opmaak van de meest linkse cel in een celbereik toepassen op de overige cellen
Ctrl + I of Ctrl + 3 Tekenstijl Cursief toepassen of wissen
Ctrl + B of Ctrl + 2 Tekenstijl Vetgedrukt toepassen of wissen
Ctrl + U of Ctrl + 4 Tekenstijl Onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + 5 Tekenstijl Doorhalen toepassen of wissen
Ctrl + 6 Wisselen tussen objecten verbergen, objecten weergeven en tijdelijke aanduidingen weergeven
Ctrl + Shift + & Randen toepassen op geselecteerde cellen
Ctrl + Shift + _ Randen geselecteerde cellen wissen
Ctrl + Shift + ~ Notatie Algemeen toepassen
Ctrl + Shift + $ Notatie Valuta toepassen
Ctrl + Shift + % Notatie Percentage toepassen
Ctrl + Shift + ^ Notatie Wetenschappelijk toepassen
Ctrl + Shift + # Notatie Datum dag/maand/jaar toepassen
Ctrl + Shift + @ Notatie Tijd uren:minuten toepassen
Ctrl + Shift + ! Notatie Getal toepassen
Ctrl + K Een hyperlink invoegen of bewerken
Ctrl + Q Snelle analyse weergeven
Ctrl + L Een tabel maken


Selecties

Sneltoets Handeling
Pijltoetsen Cel selecteren
Ctrl + Shift + PageDown Het huidige en het volgende blad selecteren
Ctrl + Shift + PageUp Het huidige en het vorige blad selecteren
Ctrl + Shift + End Selectie uitbreiden tot de laatste cel met inhoud
Shift + Pijltoetsen Selectie uitbreiden
Ctrl + Shift + Pijltoetsen Selectie uitbreiden tot en met de laatste cel met inhoud in een aaneengesloten celbereik of tot en met de volgende cel met inhoud
F8 Uitbreidingsmodus inschakelen en uitschakelen. Gebruik de Pijltoetsen om de selectie uit te breiden
Shift + F8 Selectie uitbreiden met een niet-aangrenzend celbereik. Gebruik de Pijltoetsen om de selectie uit te breiden
Alt + Enter Een nieuwe regel beginnen in de huidige cel
Ctrl + Enter Celbereik vullen met de inhoud van de huidige cel
Shift + Enter Invoermodus afsluiten en verplaatsen naar bovenliggende cel
Ctrl + Spatiebalk Huidige kolom selecteren
Shift + Spatiebalk Huidige rij selecteren
Ctrl + Shift + Home Selectie uitbreiden tot de eerste cel
Ctrl + A of Ctrl + Shift + Spatiebalk Vanaf de huidige cel, alle aaneengesloten cellen met inhoud selecteren. Herhaal de sneltoets om de selectie verder uit te breiden
Ctrl + Shift + * Vanaf de huidige cel, een aansluitend celbereik met inhoud selecteren


Invoer en functies

Sneltoets Handeling
F2 Huidige cel bewerken
Backspace In invoermodus, teken links van de tekstaanwijzer verwijderen
Delete In invoermodus, teken rechts van de tekstaanwijzer verwijderen
Esc Invoer annuleren
Ctrl + ' Inhoud bovenliggende cel kopiëren naar de huidige cel
Enter Invoer toepassen
Ctrl + Shift + U De formulebalk uitklappen of inklappen
F9 Gewijzigde werkmappen berekenen
Shift + F9 Huidig werkblad berekenen
Ctrl + Alt + F9 Alle werkmappen berekenen
Ctrl + Alt + Shift + F9 Afhankelijke formules controleren en alle werkmappen berekenen
Ctrl + A Dialoogvenster Functieargumenten weergeven na het invoeren van een functienaam
Ctrl + Shift + A Argumentnamen en haakjes invoegen na het invoeren van een functienaam
Ctrl + E Automatisch patronen laten herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom vullen
F4 Absolute en relatieve verwijzingen doorbladeren bij een celverwijzing
Shift + F3 Dialoogvenster Functie invoegen weergeven
Alt + F1 Grafiek invoegen op basis van huidige selectie
F11 Grafiek op een nieuw blad maken op basis van huidige selectie
F3 Dialoogvenster Naam plakken weergeven
Alt + F8 Een macro maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen
Alt + F11 Microsoft Visual Basic for Applications weergeven